Yleiset majoitusehdot

MAJOITUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

Majatalo antaa majoittajien valita kolmesta vakioperuutusehdosta (joustava, keskinkertainen ja tiukka), joiden käyttöä valvomme suojellaksemme yhtä lailla sekä vierasta että majoittajaa. Erittäin tiukkaa peruutusehtoa sovelletaan erityisissä olosuhteissa ja sellaisen saa vain kutsusta. Pitkäaikainen peruutusehto koskee kaikkia 28 yön tai sitä pidempiä varauksia. Jokaisen kohteen ja varauksen peruutusehto ilmoitetaan selkeästi sivustollamme. Vieraat voivat peruuttaa ja tarkastella mahdollisia seuraamuksia matkasuunnitelmassaan ja valita sen jälkeen "Peruuta" asiaankuuluvan varauksen kohdalla. Kun vieras esittää varauspyynnön, majoittaja voi nähdä, miten monta varausta kyseinen vieras on peruuttanut edellisten 12 kuukauden aikana. Majatalo Kupittaa Oy:öön, Majatalon yhteistyömajoituspaikkoihin ja franchise-majoituspaikkoihin sekä Majatalon kautta majoituspalveluaan tarjoaviin yksityisiin majoittajiin viitataan jäljempänä yhdessä "Majatalo"

1. Sopimuksen syntyminen ja soveltamisala

Kun asiakas varaa Majatalosta huoneiston tai huoneen majoittumista varten ja Majatalo tai Majatalo Majoittaja -jäsen vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten välille sitova majoitussopimus. Tekemällä varauksen majoittuja sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja.

2. Huoneiston käyttötarkoitus ja järjestyssäännöt

Huoneistoa saa käyttää vain majoittumistarkoitukseen. Huoneistoon saa majoittua ainoastaan varausjärjestelmästä ilmenevä enimmäismäärä asukkaita. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Majatalon varausjärjestelmään kaikkien huoneistoon asumaan tulevien henkilöiden henkilötiedot; koko nimi, osoitetiedot kotimaassa, henkilötunnukset. Jos asukkaalla ei ole suomen kansalaisuutta, niin ilmoitetaan passin numero ja kansalaisuus muiden henkilötietojen lisäksi. Muut kuin edellä mainitut etukäteen Majatalolle ilmoitetut henkilöt eivät saa majoittua huoneistoon. Asiakas vastaa siitä, että kaikki asunnossa oleskelevat henkilöt noudattavat tämän sopimuksen huoneiston käyttöä koskevia ehtoja ja kiinteistön järjestyssääntöjä.

3. Majoituksen maksaminen

Asiakas vastaa majoittumisen maksamisesta varauksen yhteydessä ilmoitetulla tavalla. Majoitus maksetaan etukäteen vähintään 30 päivän jaksoissa. Mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, maksetaan majoitus kokonaisuudessaan etukäteen.

Mikäli majoitusta ei ole maksettu majoitusjakson alkuun mennessä, peruutetaan asiakkaan majoitus maksamattoman majoitusjakson osalta.

4. Peruutusehdot

Varauksen peruuttaminen tapahtuu Majatalon Internet varausjärjestelmässä.

1.                      Varauksen peruuttaminen ennen majoittumisen alkamista: Jokaisen kohteen ja varauksen peruutusehto ilmoitetaan selkeästi sivustollamme.

2.                      Varauksen peruuttaminen majoitusjakson alkamisen jälkeen: Jos asiakas peruuttaa asumisensa majoitusjakson jo alettua, Majatalolla on oikeus pidättää koko etukäteen maksettu summa majoitusjaksolta.

3.                      Varausjärjestelmän palvelumaksua ei palauteta.

5. Poikkeukset peruuttamiseen

Edellisessä pykälässä esitetystä poiketen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ennen varatun majoitusjakson alkamista, jos asiakasta tai muita majoittujia kohtaa vakava sairastuminen, onnettomuus tai kuolemantapaus.

Mikäli edellä tässä pykälässä mainittujen syiden vuoksi asiakas peruuttaa varauksen majoitusjakson jo alettua, veloitetaan asiakkaalta kohdasta 4 poiketen ainoastaan kuluvan majoitusjakson hinta sekä varausjärjestelmän palvelumaksu.

Jos asiakas vetoaa edellä mainittuihin seikkoihin, tulee hänen viipymättä toimittaa luotettava selvitys Majatalolle. Tällaisena voidaan pitää lääkärintodistusta, poliisin tutkintapöytäkirjaa tai vakuutusyhtiön lausuntoa.

Majatalolla on oikeus veloittaa varaukseen ja peruutukseen liittyvät kulut riippumatta peruutuksen syystä.

6. Asiakkaan saapuminen ja lähteminen

Jokaisen kohteen ja varauksen avainten saamisesta sekä sisään- ja uloskirjautumisajoista ilmoitetaan selkeästi sivustollamme. Joissakin majoituskohteissa edellä mainituista asioista on sovittava Majatalon Majoittaja -jäsenen kanssa joustavasti. Majoituskohteen avainta ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneistoon. Asiakkaan on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat huoneistosta ja talosta lähtiessä.

Ellei muuta ole sovittu, huoneiston tai huoneen käyttöoikeus ja päättyy varatun majoitusjakson päättymispäivänä klo 12.00, jolloin huoneiston on oltava tyhjennettynä asiakkaan tavaroista. Majatalo ei vastaa huoneistoon tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

7. Korvaava majoitus

Jos Majatalo ei pystyisi tarjoamaan varatun tyyppistä huoneistoa, tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta syystä, on Majatalolla oikeus osoittaa asiakkaalle korvaava, vastaavan tasoinen majoitus.

8. Huoneiston hoito ja asiakkaan vastuu

Asiakkaan on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Asiakas vastaa huoneiston perussiisteyden ylläpidosta ja roskien viemisestä. Asiakas on velvollinen korvaamaan toiminnallaan aiheuttamansa erityissiivoukset, koskien myös huoneiston muita majoittujia.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Majatalolle vahingon, mikä on aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuuttaan huoneistolle, huoneistoon kuuluvalle irtaimistolle tai Majatalon yhteisille tiloille tai laitteille. Sama koskee huoneiston muita majoittujia.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Majatalolle huoneistoon kuuluvan irtaimiston vahingoittumisesta. Asiakas, joka laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. Tupakointi huoneistossa ja talon sisätiloissa on kielletty. Mikäli huoneistossa tai talon sisätiloissa on tupakoitu, veloitetaan asiakkaalta tupakoinnista aiheutuneet huolto- ja siivouskulut kokonaisuudessaan. Joissakin kohteissa on savuntunnistus, jolloin tupakointi saattaa laukaista palohälytyksen koko kiinteistössä.

9. Puutteet huoneiston kunnossa

Kaikki huomautukset liittyen huoneiston varustukseen ja kuntoon, on osoitettava majoitusjakson aikana viivytyksettä Majatalo Majoittaja -jäsenelle varausjärjestelmässä ilmoitettuun puhelinnumeroon tai sähköpostiin. Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut puutteesta majoitusjakson aikana, menettää hän oikeutensa hyvitykseen huoneiston puutteellisen kunnon tai varustuksen takia.

10. Oikeus päästä huoneistoon

Majatalon edustajilla on tarvittaessa oikeus päästä huoneistoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai huoneiston siivoamista varten. Majoittujan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä Majatalon edustajalle ja esitettävä virallinen asiakirja/kortti asian selvittämiseksi.

11. Majoitussopimuksen purkaminen

Majatalolla on oikeus purkaa majoitussopimus päättymään välittömästi, jos asiakas tai hänen luvallaan kiinteistöllä oleva syyllistyy sellaiseen laiminlyöntiin tai menettelyyn, mikä olennaisesti rikkoo tätä sopimusta. Majatalolla on sopimuksen purkamisoikeus muun muassa seuraavissa tilanteissa, ellei rikkomusta voida perustellusta syystä pitää vähäisenä:

•                       Asiakas on jättänyt majoituksen maksamatta

•                       Asiakas on luovuttanut huoneiston tai avaimen kolmannen käytettäväksi vastoin tätä sopimusta

•                       Asiakas rikkoo kiinteistön järjestyssääntöjä, harjoittaa kiinteistöllä rikollista toimintaa tai muuten rikkoo mitä terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty

•                       Asiakas aiheuttaa tahallaan tai huolimattomuuttaan vahinkoa huoneistolle tai kiinteistölle

•                       Asiakas käyttää huoneistoa sopimuksen vastaiseen käyttötarkoitukseen

Asiakkaalla on oikeus purkaa majoitussopimus, mikäli Majatalon suorituksessa on olennainen virhe. Majoitussopimuksen purkaminen tulee suorittaa kirjallisesti.

12. Vastuunrajoitukset

Majatalo ei vastaa majoituksen peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Majatalo ei myöskään vastaa virheestä tai viivästyksestä, mikä aiheutuu ylivoimaisesta esteestä.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä majoitussopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa, tai mikäli asiakas on kuluttaja, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisessa oikeuspaikassa. Kuluttaja voi halutessaan saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.